Wyszukiwarka

ZOBACZ TAKŻE:

Nasze apartamenty Inwestycje

Real Estate

Relocation

Home Staging

Consierge

Financial

Regulamin


I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie korzystania z internetowego serwisu internetowego Diamond-Group.pl sformułowania oznaczają:

 • Diamond-Group.pl - oznacza twórcę oraz właściciela praw do Serwisu, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.
 • Serwis - oznacza Serwis internetowy Diamond-Group.pl , poświęcony rozgałęzionej tematyce nieruchomości.
 • Zasoby - oznaczają udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie materiały obejmujące w szczególności oferty nieruchomości, informacje, ogłoszenia pracy, artykuły oraz formularze kontaktu użytkowników serwisu.
 • Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
 • Partner - oznacza osobę fizyczną posiadającą login oraz hasło do Serwisu po wcześniejszym nadaniu przez właściciela Serwisu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z Serwisu internetowego Diamond-Group , w ramach którego Diamoand Real Estate zamieszcza oferty nieruchomości oraz informacje z zakresu tematyki nieruchomości.

Każdy Użytkownik, który przystępuje do korzystania z Serwisu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

Dostęp do Zasobów Serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.

Diamond-Group.pl zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:

 • Firefox
 • Chrome
 • Opera
 • Internet Explorer / Edge
 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone
 • Blackberry

III. ZOBOWIĄZANIA Diamond-Group.pl

Diamond-Group.pl zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Serwisu na czas nieokreślony.

Diamond-Group.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, a także prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu.

Diamond-Group.pl udostępnia w Serwisie chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video.

IV. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

Diamond-Group.pl oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę świadczonych usług, Diamond Group.pl nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych Zasobami serwisu. Diamond-Group.pl nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z Serwisu.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.

Diamond-Group.pl nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Zasobów Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.

Diamond-Group.pl nie odpowiada za przypadki braku dostępności Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w Serwisie oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

Wszelkie informacje publikowane w Serwisie nie są w żadnym zakresie płatnymi czynnościami doradztwa w zakresie obrotu nieruchomościami lub usługami pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Wszelkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego Użytkownika.

VI. PRAWA AUTORSKIE

Układ treści zawarty w Serwisie, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

Zawartość Serwisu może być przez Użytkownika wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystywanie do innych celów, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia ze strony Diamond-Group.pl

Korzystanie z materiałów opublikowanych w Serwisie w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują w Serwisie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

Informacje o charakterze danych osobowych przekazane Diamond-Group.pl pozostają własnością osoby Użytkownika, jednakże ich przesłanie jest jednoznaczne z udzieleniem Diamond-Group.pl zgody na przetwarzanie tych informacji.

Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), wyłącznie po wyrażeniu przez użytkownika zgody na takie przetwarzanie, która znajduje się w treści formularza rejestracyjnego wypełnianego przez użytkownika. W szczególności dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane i wykorzystywane do wewnętrznych celów statystycznych oraz celów marketingowych Diamond Group oraz podmiotów współpracujących w oparciu o stałe umowy. Jednocześnie użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Diamond Group z siedzibą w Krakowie przy ul. Brzozowej 15/44.

Użytkownik przez udostępnienie Diamond-Group.pl adresu elektronicznego, wyraża także zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną obowiązującą od 10 marca 2003 roku.

Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych (biuro@diamond-group.pl) pocztą elektroniczną na stosowne żądanie, wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z systemu Serwisu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu i wchodzi w życie z dniem publikacji. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Diamond Group oraz pod adres e-mail (biuro@diamond-group.pl).

Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@diamond-group.pl) Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 21 dni od wyjaśnienia przez Diamond-Group.pl zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.

Użytkownik poprzez udostępnienie adres poczty elektronicznej, wyraża zgodę na przesyłanie przez Diamond-Group.pl informacji, w odpowiedzi na złożoną przez Użytkownika reklamację.

Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Gospodarczy.

OGÓLNY REGULAMIN PARTNERSKI

Spółka partnerska - jest Spółką osobową – spółka prawa handlowego, której działalność opiera się na osobistej więzi między jej wspólnikami, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą. Do spółek osobowych zalicza się spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo – akcyjną.

Spółka osobowa oparta jest na więzi zachodzącej między jej wspólnikami i ich osobistemu zaangażowaniu w działalność spółki. Jest przy tym strukturą odrębną od wspólników, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i majątkowym. Spółki osobowe są bowiem jednostkami organizacyjnymi mającymi zdolność prawną, co oznacza, że mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe oraz zaciągać zobowiązania – a więc samodzielnie uczestniczyć w obrocie gospodarczym. Spółki osobowe posiadają także zdolność sądową i zdolność procesową, tj. mogą samodzielnie występować w procesie sądowym jako strona, pozywać oraz być pozywane.

Wspólnikami w Diamond-Group.pl zwani dalej partnerami mogą być osoby fizyczne posiadające działalności gospodarczą w branży zbliżonej do filozofii Diamond Group.

Osoby zasiadające w zarządach Spółki z.o.o. bądź wybrane osoby fizyczne jako reprezentanci danego podmiotu.

Wspólnicy wchodzący w skład Diamond Group otrzymują osobiście lub drogą mailową Szczegółowy Regulamin Partnerski w którym w zależności od gałęzi współpracy otrzymują informacje oraz reguły działania Diamond Group.

OGÓLNY REGULAMIN: NASZE APARTAMENTY

 1. Minimalny okres wynajmu:
  • standardowe apartamenty - minimum 2 dni
  • wybrane apartamenty o dużej powierzchni - minimum 4 dni
  • apartamenty wakacyjnie - minimum 7 dni,
  • wybrane apartamenty dostępie na jedną dobę za dopłatą
 2. Zakwaterowanie:
  • Zakwaterowanie: od 16:00
  • Wykwaterowanie: do 12:00
 3. Warunki rezerwacji: zaliczka w wysokości 30% całkowitej kwoty płatna przed przyjazdem przelewem bankowym lub kartą kredytową lub gotówką. Uwaga: w przypadku płatności karta kredytowa na miejscu, pobieramy dodatkowa oplata manipulacyjna w wysokości 5% wartości całej rezerwacji.
 4. Depozyt: w Gotówce zwracany przy wyjeździe
 5. Sprzątanie podstawowe: przed przyjazdem i po wyjeździe
 6. Sprzątanie dodatkowe: 120 pln
 7. Woda, gaz, elektryczność: zawarte w cenie
 8. Odbiór kluczy: w apartamencie lub w biurze
 9. Zwierzęta domowe: nie akceptowane/ wybrane apartamenty TAK- po uzgodnieniu
 10. Palenie tytoniu: NIE, wybrane apartamenty TAK
 11. Ułatwienia dla niepełnosprawnych: NIE, wybrane apartamenty
 12. Restrykcje wiekowe: Tylko osoby dorosłe po 18 roku życia. Dzieci pod opieką rodziców
 13. Warunki czasowe wykwaterowania: Przyjazd/Wyjazd przed 9.00 rano lub po 22.00 płatny dodatkowo 150 zł.

W sporadycznych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na apartament o podobnym lub wyższym standardzie i w podobnej lokalizacji w tej samej cenie.

Informacje szczegółowe dotyczące najmu lokali klienci otrzymują na życzenie oraz wiszą one w każdym apartamencie w centralnym miejscu.

OGÓLNY REGULAMIN: AUKCJE

Aktualności zawarte w Serwisie Diamond-Group.pl na temat Aukcji maja charakter informacyjny.

Osoby biorące udział w aukcji są osobami fizycznymi zwane dalej licytantem.

Aukcje udostępnione przez Serwis Diamond-Group.pl są rzeczywistymi aukcjami promowanymi za zgodą odpowiednich instytucji.

Diamond Group pobiera jednorazowo kwotę 1000zł opłatę członkowską umożliwiającą licytacje wybranego lokalu. Opłata jest jednorazowa dożywotnia pobierana przed przystąpieniem do licytacji.

Osoba która ureguluje opłatę członkowską informowana będzie o okazyjnych Aukcjach zakupu nieruchomości oraz reprezentowana przez Diamond Group przy wszystkich formalnościach związanych z zakupem wybranej nieruchomości.

Diamond Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności w momencie przerwania aukcji bądź odwołania bez podania wcześniejszej przyczyny przez organ wystawiający.

Wszelkie czynności oględzin oraz promocji lokalu stoją po stronie Diamond-Group.pl

Po podpisaniu umowy zakupu nieruchomości przez licytanta Diamond Group nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedogodności lub informacje zatajone przez sprzedającego.

Diamond-Group.pl ma na celu wykrycia wszystkich niedogodności oraz sprawdzeniu wszelkich informacji dotyczących lokalu przed przystąpieniem do licytacji.

Szczegółowy Regulamin Aukcji osoba zainteresowana Aukcją otrzymuje w momencie opłacenia opłaty członkowskiej.

Regulaminy szczegółowe dotyczące gałęzi Diamond Group tj.

 • Diamond Real Estate
 • Diamond Home Staging
 • Diamond Relocation
 • Diamond Consierge
 • Diamond Financial

dostępne są w siedzibie Diamond Group w Krakowie przy ulicy Brzozowej 15/44 w Krakowie lub na życzenie klientów zainteresowanych współpracą wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail.

Strona w budowie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.